Privacy- en Cookie Policy

Dit document is het laatst aangepast op 1 januari 2021

Waarom deze privacyverklaring?

Voorliggend Handvest is opgesteld door d’Engelsehutte, met maatschappelijke zetel te Retieseweg 160, 2440 Geel. Het voorwerp van huidig Handvest is het informeren van bezoekers van de website op het adres www.engelsehutte.be met betrekking tot de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt.

We zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van d’Engelsehutte. U dient zich ervan bewust te zijn dat d’Engelsehutte niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van d’Engelsehutte en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Door de informatie en de diensten op d’Engelsehutte te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die we hierin hebben opgenomen.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. Doch, de intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

Deze Website

Soorten persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die d’Engelsehutte verzamelt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam en -adres
 • Tarieven en betalingsgegevens
 • BTW-nummer
 • Cookies
 • Bijkomende info die u ons verschaft via het contactformulier op onze website(s)

Daarnaast verzamelt d’Engelsehutte automatisch anonieme websitegegevens zoals het aantal websitebezoekers, aantal paginabezoeken, browsergebruik, .. Dit gebeurt allemaal via tool: Google Analytics

Bronnen van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden verzameld via:

Wijzen van verzameling

d’Engelsehutte verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen: web- en contactformulieren, technische cookies, analytische cookies, functionele cookies, prestatie cookies, commerciele cookies en tracering cookies, salesgesprekken, businesskaartjes, e-mail, telefoon, offertes, contracten, ….

De doelen van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de hierna vermelde doeleinden:

 • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;
 • het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 • het realiseren van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • direct marketingdoeleinden;
 • toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden gei
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen
 • Support
 • Nieuwe samenwerkingen tot stand brengen

d’Engelsehutte kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in voorliggend Handvest werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal d’Engelsehutte de gebruiker contacteren voordat zijn persoonsgegevens te gebruiken, om de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en om hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Bij een bezoek aan de website van d’Engelsehutte worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van d’Engelsehutte bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen d’Engelsehutte. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

Duurtijd van bewaring

d’Engelsehutte bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beeindiging van de contractuele relatie die de klant aan d’Engelsehutte bindt.

Wij zijn evenwel gerechtigd om jouw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of om ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Rechten

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanneer de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

d’Engelsehutte kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze gebruikt worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaren en klachten” van huidig Handvest.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

d’Engelsehutte is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

Het recht om vergeten te worden

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien een van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 • de persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is;
 • de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten door de informatiemaatschappij die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen:

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van een van de Lidstaten waaraan d’Engelsehutteonderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

d’Engelsehutte is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dien zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke:

 • indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en
 • indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en d’Engelsehutte.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van d’Engelsehutte te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan d’Engelsehutte opgedragen werd.

Cookie policy

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geinstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Onze websites maken gebruik van de volgende cookies (maar zijn hier niet toe beperkt):

 • Onontbeerlijke of technische cookies (nodig voor de exploitatie van de website)
 • Statistische of analytische cookies (o.a. herkennen en tellen het aantal bezoekers)
 • Functionele cookies (o.a. ervaring van de gebruiker verbeteren door bijvoorbeeld de taal te onthouden)
 • Prestatie cookies (o.a. bewaren hoe de website door de gebruikers gebruikt wordt)
 • Commerciele cookies (o.a. gegevens verzamelen over het profiel van de gebruikers)
 • Traceringcookies (o.a. van Google Analytics)

De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type.

Bezwaren en klachten

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.

Tel. + 32 2 274 48 00.

Fax. + 32 2 274 48 35.

contact@apd-gba.be

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidig handvest, kan de gebruiker d’Engelsehutte contacteren:

Per e-mail : engelen.patrick@skynet.be

Per post : d’Engelsehutte – Retieseweg 160, 2440 Geel

Diverse bepalingen

d’Engelsehutte behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van huidig Handvest te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

 

Privacy
en Cookie Policy

Dit document is het laatst aangepast op 1 januari 2021

Waarom deze privacyverklaring?

Voorliggend Handvest is opgesteld door d’Engelsehutte, met maatschappelijke zetel te Retieseweg 160, 2440 Geel. Het voorwerp van huidig Handvest is het informeren van bezoekers van de website op het adres www.engelsehutte.be met betrekking tot de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt.

We zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van d’Engelsehutte. U dient zich ervan bewust te zijn dat d’Engelsehutte niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van d’Engelsehutte en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Door de informatie en de diensten op d’Engelsehutte te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die we hierin hebben opgenomen.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. Doch, de intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

Deze Website

Soorten persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die d’Engelsehutte verzamelt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam en -adres
 • Tarieven en betalingsgegevens
 • BTW-nummer
 • Cookies
 • Bijkomende info die u ons verschaft via het contactformulier op onze website(s)

Daarnaast verzamelt d’Engelsehutte automatisch anonieme websitegegevens zoals het aantal websitebezoekers, aantal paginabezoeken, browsergebruik, .. Dit gebeurt allemaal via tool: Google Analytics

Bronnen van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden verzameld via:

Wijzen van verzameling

d’Engelsehutte verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen: web- en contactformulieren, technische cookies, analytische cookies, functionele cookies, prestatie cookies, commerciele cookies en tracering cookies, salesgesprekken, businesskaartjes, e-mail, telefoon, offertes, contracten, ….

De doelen van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de hierna vermelde doeleinden:

 • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;
 • het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 • het realiseren van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • direct marketingdoeleinden;
 • toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden gei
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen
 • Support
 • Nieuwe samenwerkingen tot stand brengen

d’Engelsehutte kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in voorliggend Handvest werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal d’Engelsehutte de gebruiker contacteren voordat zijn persoonsgegevens te gebruiken, om de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en om hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Bij een bezoek aan de website van d’Engelsehutte worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van d’Engelsehutte bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen d’Engelsehutte. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

Duurtijd van bewaring

d’Engelsehutte bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beeindiging van de contractuele relatie die de klant aan d’Engelsehutte bindt.

Wij zijn evenwel gerechtigd om jouw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of om ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Rechten

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanneer de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

d’Engelsehutte kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze gebruikt worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaren en klachten” van huidig Handvest.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

d’Engelsehutte is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

Het recht om vergeten te worden

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien een van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 • de persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is;
 • de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten door de informatiemaatschappij die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen:

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van een van de Lidstaten waaraan d’Engelsehutteonderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

d’Engelsehutte is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dien zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan d’Engelsehutte op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidig Handvest, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke:

 • indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en
 • indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en d’Engelsehutte.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van d’Engelsehutte te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan d’Engelsehutte opgedragen werd.

Cookie policy

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geinstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Onze websites maken gebruik van de volgende cookies (maar zijn hier niet toe beperkt):

 • Onontbeerlijke of technische cookies (nodig voor de exploitatie van de website)
 • Statistische of analytische cookies (o.a. herkennen en tellen het aantal bezoekers)
 • Functionele cookies (o.a. ervaring van de gebruiker verbeteren door bijvoorbeeld de taal te onthouden)
 • Prestatie cookies (o.a. bewaren hoe de website door de gebruikers gebruikt wordt)
 • Commerciele cookies (o.a. gegevens verzamelen over het profiel van de gebruikers)
 • Traceringcookies (o.a. van Google Analytics)

De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type.

Bezwaren en klachten

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.

Tel. + 32 2 274 48 00.

Fax. + 32 2 274 48 35.

contact@apd-gba.be

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidig handvest, kan de gebruiker d’Engelsehutte contacteren:

Per e-mail : engelen.patrick@skynet.be

Per post : d’Engelsehutte – Retieseweg 160, 2440 Geel

Diverse bepalingen

d’Engelsehutte behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van huidig Handvest te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.